Logo Gmina Nowe Miasto

Budżet obywatelski

Ogłoszenie wyników głosowania Budżet Obywatelski 2020

30.09.2019

 

Szanowni mieszkańcy Gminy Nowe Miasto nad Pilicą,

zgodnie z zakończonym głosowaniem mieszkańców miasta i gminy Nowe Miasto nad Pilicą na projekty zgłoszone do Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok podajemy wyniki głosowania.

Przypominam, że głosowaliśmy na 7 projektów, które zostały zgłoszone i zweryfikowane przez powołany Zespół opiniujący.

Miło mi poinformować, że w głosowaniu oddano łącznie 279 głosów, w tym 15 głosów nieważnych.

Poszczególne projekty otrzymały następującą liczbę ważnych głosów:

Nr projektu

Nazwa projektu

Liczba oddanych głosów

1.

„Poprawa infrastruktury na osiedlu przy ul. Ogrodowej”

92

2.

„Spotkania międzypokoleniowe”

56

3.

„Ogród Jordanowski”

47

4.

„Renowacja tzw. „Hiszpanki”

28

5.

„Renowacja Alei”

25

6.

„Dosadzenie zieleni (drzewa, krzewy)”

12

7.

 „Doposażenie siłowni plenerowej w dodatkowe urządzenia”

4

            Informuję, że na podstawie wyników głosowania, rekomendowane do realizacji w ramach Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok zostają 3 projekty z największą liczbą oddanych głosów:

 1. „Poprawa infrastruktury na osiedlu przy ul. Ogrodowej”

2. „Spotkania międzypokoleniowe”

3. „Ogród Jordanowski”.

Bardzo dziękuję wszystkim mieszkańcom,
którzy oddali głos, za udział w głosowaniu.

 

Mariusz Dziuba

Burmistrz Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą

 

 

Budżet Obywatelski na 2020 rok - lista projektów zadań wybranych przez Zespół Opiniujący

11.09.2019

 

 

Lista projektów zadań

zgłoszonych do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020

wybranych przez Zespół Opiniujący, które znajdą się na ostatecznej liście podlegającej głosowaniu (nazwa zadania wraz z lokalizacją):

 

 1. „Doposażenie siłowni plenerowej w dodatkowe urządzenia” – boisko sportowe przy ul. Tomaszowskiej

 2. „Poprawa infrastruktury na osiedlu przy ul. Ogrodowej” – osiedle przy ul. Ogrodowej – stare bloki, plac przed blokiem nr 4 i nr 5 przy ul. Ogrodowej

 3. „Spotkania międzypokoleniowe” – miasto i gmina Nowe Miasto nad Pilicą

 4. „Dosadzenie zieleni (drzewa, krzewy)” – na terenie całego miasta, głównie w miejscach pozbawionych zieleni

 5. „Renowacja tzw. „Hiszpanki” – aleja na zboczu łącząca ul. Targową z ul. Bielińskiego

 6. „Renowacja Alei” – zabytkowa (historyczna) aleja na południe od ul. Bielińskiego do brzegów Pilicy

 7. „Ogród Jordanowski” – Osiedle Sady.

Głosowanie nad propozycjami projektów zadań odbędzie się od 17 do 26 września 2019 roku.

 

Informacja dotycząca głosowania – Budżet Obywatelski

07.09.2018

W terminie od 12 do 25 września 2018 roku w dni robocze od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30, zostanie przeprowadzone głosowanie na projekty, które będą realizowane w roku 2019 w ramach budżetu obywatelskiego dla Miasta Nowe Miasto nad Pilicą.

 

Głos można oddać w Urzędzie Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2/ urna w sekretariacie Urzędu:

 1. Kartę do głosowania można pobrać ze strony internetowej www.nowemiasto.pl, lub w sekretariacie
 2. Wypełniona kartę można przesłać na adres poczty: nowemiasto@nowemiasto.pl lub fax Urzędu Miasta i Gminy 48 674 11 79

Głosować może każdy mieszkaniec Miasta Nowe Miasto nad Pilicą ( zameldowany w mieście stale lub czasowo), który do 31.08.2018 roku ukończył 16 lat.

 

Każdy mieszkaniec może oddać tylko 1 głos.

karta_do_głosowania.docx

 

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 –nabór projektów zadań

23.08.2019

Zgodnie z uchwałą Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą ogłasza nabór projektów zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Zasady składania projektów i przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 1.

Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

Harmonogram konsultacji określa załącznik nr 4.

            Projekty zadań można składać w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, pok. 11 (I piętro) w dniach 26 sierpnia – 06 września 2019 roku.

 

Formularz zgłoszenia zadania:

 

Katalog zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

„W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków  komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych,  zaopatrzenia  w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;    

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku  publicznego  i bezpieczeństwa  obywateli  oraz  ochrony  przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciw-powodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688);

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”

 

Załącznik_nr_1_-_budżet_obywatelski_-_2020_-_zasaday.doc

Załącznik_nr_2_-_budzet_obywatelski_-_2020_-_fromularz_zgłoszenia_zadania.doc

Załącznik_nr_4_-_budżet_obywatelski_2020_-_harmonogram_konsultacji.doc

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.