Logo Gmina Nowe Miasto

News

News zdjęcie id 1784

Konsultacje społeczne dotyczące Budżetu Obywatelskiego na rok 2020 –nabór projektów zadań

23.08.2019

Zgodnie z uchwałą Nr X/78/2019 Rady Miejskiej w Nowym Mieście nad Pilicą z dnia 5 sierpnia 2019 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych dotyczących Budżetu Obywatelskiego na 2020 rok, Gmina Nowe Miasto nad Pilicą ogłasza nabór projektów zadań do zrealizowania w ramach Budżetu Obywatelskiego na rok 2020.

Zasady składania projektów i przeprowadzenia konsultacji określa załącznik nr 1.

Propozycję projektu należy złożyć na formularzu stanowiącym załącznik nr 2.

Harmonogram konsultacji określa załącznik nr 4.

            Projekty zadań można składać w wersji pisemnej w sekretariacie Urzędu Miasta i Gminy w Nowym Mieście nad Pilicą, Pl. O. H. Koźmińskiego 1/2, pok. 11 (I piętro) w dniach 26 sierpnia – 06 września 2019 roku.

 

Formularz zgłoszenia zadania:

 

Katalog zadań własnych gminy, zgodnie z ustawą z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 506):

„W szczególności zadania własne obejmują sprawy:

1) ładu przestrzennego, gospodarki nieruchomościami, ochrony środowiska i przyrody oraz gospodarki wodnej;

2) gminnych dróg, ulic, mostów, placów oraz organizacji ruchu drogowego;

3) wodociągów i zaopatrzenia w wodę, kanalizacji, usuwania i oczyszczania ścieków  komunalnych, utrzymania czystości i porządku oraz urządzeń sanitarnych, wysypisk
i unieszkodliwiania  odpadów komunalnych,  zaopatrzenia  w energię elektryczną i cieplną oraz gaz;

3a) działalności w zakresie telekomunikacji;

4) lokalnego transportu zbiorowego;

5) ochrony zdrowia;

6) pomocy społecznej, w tym ośrodków i zakładów opiekuńczych;

6a) wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej;    

7) gminnego budownictwa mieszkaniowego;

8) edukacji publicznej;

9) kultury, w tym bibliotek gminnych i innych instytucji kultury oraz ochrony zabytków
i opieki nad zabytkami;

10) kultury fizycznej i turystyki, w tym terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych;

11) targowisk i hal targowych;

12) zieleni gminnej i zadrzewień;

13) cmentarzy gminnych;

14) porządku  publicznego  i bezpieczeństwa  obywateli  oraz  ochrony  przeciwpożarowej
i przeciwpowodziowej, w tym wyposażenia i utrzymania gminnego magazynu przeciw-powodziowego;

15) utrzymania gminnych obiektów i urządzeń użyteczności publicznej oraz obiektów administracyjnych;

16) polityki prorodzinnej, w tym zapewnienia kobietom w ciąży opieki socjalnej, medycznej
i prawnej;

17) wspierania i upowszechniania idei samorządowej, w tym tworzenia warunków do działania i rozwoju jednostek pomocniczych i wdrażania programów pobudzania aktywności obywatelskiej;

18) promocji gminy;

19) współpracy i działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 688);

20)  współpracy ze społecznościami lokalnymi i regionalnymi innych państw.”

 

Załącznik_nr_1_-_budżet_obywatelski_-_2020_-_zasaday.doc

Załącznik_nr_2_-_budzet_obywatelski_-_2020_-_fromularz_zgłoszenia_zadania.doc

Załącznik_nr_4_-_budżet_obywatelski_2020_-_harmonogram_konsultacji.doc

 

Burmistrz Miasta i Gminy

Mariusz Dziuba

Urząd Miasta i Gminy Nowe Miasto nad Pilicą

Godziny otwarcia:

poniedziałek  7.30-15.30
wtorek            7.30-15.30
środa              7.30-15.30
czwartek        7:30-15.30
piątek             7.30-15.30

pl. O. H. Koźmińskiego 1/2
26-420 Nowe Miasto nad Pilicą
tel.: 48 674 10 98
fax: 48 674 11 79
e-mail: nowemiasto@nowemiasto.pl

adres ePUAP

/1b6h6vko67/skrytka
/1b6h6vko67/SkrytkaESP

Opłata skarbowa

Urząd Miasta i Gminy
Nowe Miasto nad Pilicą
BS w Białej Rawskiej Oddz. Nowe Miasto
95 9291 0001 0023 4900 2000 0010

 

Opłata za odbiór odpadów komunalnych
54 9291 0001 0023 4900 2000 0360

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

marzec 2021
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Zegar

  • :
  • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.